ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนวิชชานารี เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนสตรีอเมริกัน  เป็นสถานศึกษาสำหรับสตรีแห่งแรกในจังหวัดลำปาง ก่อตั้งโดย   มิส แคทรีน ฟลีสัน มิชชั่นนารี ชาวอเมริกัน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2432 และอยู่ในความดูแลของคณะมิชชั่นนารี คณะเพรสไบทีเรียน บอร์ดออฟ ฟอเรนจ์ แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยี่ยมโรงเรียน และได้ประทานชื่อให้ใหม่ว่า วิชชานารี  ซึ่งเป็นมงคลนามที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนวิชชานารี  ให้บริการด้านการศึกษาแก่กุลบุตรกุลธิดาของพี่น้องชาวลำปาง   และจังหวัดใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 130  ปี  มีนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ออก ไปทำคุณประโยชน์ต่อสังคม  และประเทศชาติเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการได้รับรอง   วิทยฐานะของโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล  มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489  

       โรงเรียนวิชชานารี มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตั้งอยู่เลขที่ 176 ถนนเจริญประเทศ  ตำบลเวียงเหนือ  อำเภอเมืองลำปาง รหัสไปรษณีย์  52000  โทรศัพท์ 0-5435-0811-2  โทรสาร  0-5431-3168