พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพ

2.       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สอคล้องพันธกิจ สช.ข้อ 2)

     3.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

     4.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด

     5.   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระฯ (สอคล้องพันธกิจ สช.ข้อ1)

     6.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน สามารถใช้เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้

     7.   ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย  ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

     8.   ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     9.   ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

    10.  พัฒนาครูและนักเรียน ให้มีความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียน

    11.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

    12.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

    13.  พัฒนาอาคารสถานที่ให้แข็งแรงปลอดภัยและมีแหล่งเรียนรู้ที่พอเพียง

    14.  ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง หน่วยงานฯ และชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


เป้าหมาย

1.       ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ

2.       ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.       ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

4.       ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

5.       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระฯ เพิ่มขึ้น

6.       ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

7.       ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม

8.       ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

9.       ผู้บริหาร ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

     10.  ครูและนักเรียนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     11.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

     12.  โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เน้นระบบมากยิ่งขึ้น

     13.  โรงเรียนมีอาคารสถานที่แข็งแรงปลอดภัยและแหล่งเรียนรู้ที่พอเพียง

     14.  ผู้ปกครอง หน่วยงานฯและชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา