นายพินรัฐ สายสี
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ (ศิลปะ)

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ (ดนตรี นาฎศิลป์)