โรงเรียนวิชชานารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เยี่ยมเยือนโรงเรียน
งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบกิตติคุณ 23 ม.ค. 66
ร้องเพลงอวยพรส่งความสุข 03 ม.ค. 66
นมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์มาสครูและบุคลากรโรงเรียนวิชชานารี 27 ธ.ค. 65
เยี่ยมเยือนคริสตจักรแก้วเมืองมูล อำเภอแจ้ห่ม 13 พ.ย. 65
กิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 10 ต.ค. 65
เยี่ยมเยือน คริสตจักรสัมพันธ์วงค์ 26 ส.ค. 65
โครงการส่งเสริมคุณธรรมตามเอกลักษณ์ หัวข้อ “MOVE ON” 01 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ 18 ก.ค. 65
งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 08 ม.ค. 66
การอบรมการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล 19 ธ.ค. 65
กิจกรรมชุมนุม Robot ระดับชั้น ป.4-ม.3 28 พ.ย. 65
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม) สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 14 พ.ย. 65
กิจกรรม Robot ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 09 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 06 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 06 ก.ย. 65
การแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565 06 ก.ย. 65
งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารคำสั่งงานประกันฯ 64 25 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสาร รายงานการดำเนินการโครงการ งาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับชอบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
แผนผังงานประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 07 ก.ค. 65
การประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 07 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2564 07 ก.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 64
ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธรรมรส ทะนันไชย นักเรียนชั้น ม.3/2
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพรหมพิริยะ เชาว์ยิ่งยศ นักเรียนชั้น ป.6/2
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธีร์วรินธร เรืองนุ้ย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและพิธีปล่อยปลามหากุศล ปี พ.ศ. 2565 14 ธ.ค. 65
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 11 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 29 ก.ย. 65
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E 23 ก.ย. 65
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 07 ก.ย. 65
อบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 26 ส.ค. 65
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 23 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก - ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 26 ส.ค. 65
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
พิธีจบการฝึกภาคสนาม ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชาย ปีการศึกษา2562 06 ก.พ. 63
งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 31 พ.ค. 62
งานบริหารจัดการ
งานมาตรการป้องกัน COVID-19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 26 ม.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์วันครู 24 ม.ค. 66
ชมรมฯ สนับสนุนงบประมาณจัดทำหลังคาทางเดินไปห้องน้ำนักเรียน 26 ต.ค. 65
Big Cleaning Day Vijjanari เตรียมพร้อมภาคเรียนที่ 2/2565 21 ต.ค. 65
ติดตั้งพัดลมให้นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี 13 ก.ย. 65
ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 111ปี 09 ส.ค. 65
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
จ่ายเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฯ 11 ก.ค. 65