โรงเรียนวิชชานารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 ทุกวัน ในเวลา 08.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพรวมของโรงเรียน
ประกาศเรื่อง ผลผู้ชนะการประกวดราคารถตู้ Toyota Hiace
งานศาสนกิจตามเอกลักษณ์ “ โรงเรียนวิถีคริสต์”
นมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกสภาคริสตจักรในประเทศไทย 15 พ.ค. 66
รีทรีต ครู บุคลากร โรงเรียนวิชชานารี ปีการศึกษา 2566 15 พ.ค. 66
พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 3 21 ก.พ. 66
นมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีจบหลักสูตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 21 ก.พ. 66
โครงการรีทรีตอนุศาสกและทีมงานศาสนกิจ 30 ม.ค. 66
เยี่ยมเยือนคริสตจักรประสบกิตติคุณ 23 ม.ค. 66
ร้องเพลงอวยพรส่งความสุข 03 ม.ค. 66
กิจกรรมเฉลิมฉลองวันคริสตสมภพ และกิจกรรมประสานสัมพันธ์ทักษะชีวิต และกีฬาสัมพันธ์ 24 ธ.ค. 65
งานวิชาการ/ภาษาต่างประเทศ ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้ Project ประจำปีการศึกษา 2565 04 มี.ค. 66
อบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำสำหรับรองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้บริหาร 09 ก.พ. 66
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเอกชน สู่นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 08 ม.ค. 66
อบรมการวัดผลประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล 19 ธ.ค. 65
กิจกรรมชุมนุม Robot ระดับชั้น ป.4-ม.3 28 พ.ย. 65
เจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย (เพิ่มเติม) สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง 14 พ.ย. 65
กิจกรรม Robot ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 09 ก.ย. 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2565 06 ก.ย. 65
งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารคำสั่งงานประกันฯ 64 25 ก.ค. 65
แบบฟอร์มเอกสาร รายงานการดำเนินการโครงการ งาน กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับชอบงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 07 ก.ค. 65
แผนผังงานประกันคุณภาพตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 07 ก.ค. 65
การประกาศค่าเป้าหมายปี 2565 07 ก.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา sar ปีการศึกษา 2564 07 ก.ค. 65
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 17 ก.ย. 64
ผลงานนักเรียนที่โดดเด่น
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนนสอบ O-Net วิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธรรมรส ทะนันไชย นักเรียนชั้น ม.3/2
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพรหมพิริยะ เชาว์ยิ่งยศ นักเรียนชั้น ป.6/2
ครู - บุคลากร
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
งานกิจการนักเรียน ระดับปฐมวัย-ขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 20 ก.พ. 66
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 66
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและพิธีปล่อยปลามหากุศล ปี พ.ศ. 2565 14 ธ.ค. 65
นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 11 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2565 31 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ระดับชั้นมัธยมศึกษา 29 ก.ย. 65
พิธีปิดโครงการ D.A.R.E 23 ก.ย. 65
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน 07 ก.ย. 65
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา​2565 11 ก.พ. 66
การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (หญิง) 09 ก.พ. 66
การฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) 23 ม.ค. 66
เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และเปิดการฝึก - ศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 26 ส.ค. 65
นักศึกษาวิชาทหารช่วยดูแลกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ป.4-6 23 ธ.ค. 63
ร่วมการประชุมหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร 23 ธ.ค. 63
พิธีเปิดการฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 12 ต.ค. 63
พิธีเปิดการฝึก -ไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 12 ต.ค. 63
งานอนามัยโรงเรียน
วัคซีน 18 มี.ค. 64
เคลือบหลุมร่องฟันและทาฟลูออไรด์ 08 ก.พ. 64
โครงการจิตอาสา 10 ส.ค. 63
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 24 ก.ค. 63
ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก 20 ก.ค. 63
ตรวจสุขภาพช่องปาก 23 ม.ค. 63
งานทันตกรรม 22 ก.ค. 62
เดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย 31 พ.ค. 62
งานบริหารจัดการ
ประชุมคณะกรรมการชมรม ผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิชชานารี 27 ก.พ. 66
งานมาตรการป้องกัน COVID-19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 26 ม.ค. 66
กิจกรรมสัปดาห์วันครู 24 ม.ค. 66
ชมรมฯ สนับสนุนงบประมาณจัดทำหลังคาทางเดินไปห้องน้ำนักเรียน 26 ต.ค. 65
Big Cleaning Day Vijjanari เตรียมพร้อมภาคเรียนที่ 2/2565 21 ต.ค. 65
ติดตั้งพัดลมให้นักเรียนโรงเรียนวิชชานารี 13 ก.ย. 65
ติดตั้ง คอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการชั้น 2 อาคาร 111ปี 09 ส.ค. 65
ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 65