ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : มิสแคทเธอรีน เอ็น ฟลีสัน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2432-2448
ชื่อ-นามสกุล : มิสแฮนนา (มิสฮาเซิล อี บรุนเนอร์)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2455-2466
ชื่อ-นามสกุล : มิสลูซี สตาร์ลิงค์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2466-2480
ชื่อ-นามสกุล : ครูคำหวาน รัตนปัญญา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2491
ชื่อ-นามสกุล : ครูจันทร์นวล สุริยะคำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2481
ชื่อ-นามสกุล : นางเบตตี้ เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2481-2484,2486-2487,240-2492
ชื่อ-นามสกุล : ครูสวาท นิลุบล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485
ชื่อ-นามสกุล : ครูบุญยัง สุวรรณอัตถ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488-2489
ชื่อ-นามสกุล : นางเมย์ สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2493-2500
ชื่อ-นามสกุล : ครูฟองสมุทร อนุชาผัด
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2495-2525
ชื่อ-นามสกุล : ครูอุรา สิงหเนตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2500-2508
ชื่อ-นามสกุล : ครูทองฟัก เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2509-2514,2518
ชื่อ-นามสกุล : ครูทองฟัก เพ็ชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519-2521
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ศิลนาถ ชุมศรี
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516-2518,2522-2526
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์พะยอม ดวงเนตร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-2517, 2519-2534
ชื่อ-นามสกุล : ครูจันทร์ฟอง จันทร์เกษร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2527
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ศิราภรณ์ ชัยนิลพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2547
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ศิราภรณ์ ชัยนิลพันธุ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์เรณู จงรักษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2535-2549
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์ปริญญา ตาวินโน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-2550
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วีณา หาญใจ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2551 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์สุวารี เกี๋ยงคำ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์วันเพ็ญ นำทาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2558 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุรภี วงค์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560 - 2563
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์มนตรี ขัดสีใส
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน