ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางพินรัฐ สายสี
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวนารีณัฐ วงศ์ศาลา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางพินรัฐ สายสี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพัตรา สิงห์เชื้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญชนก แก้วฟู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธนาทิพย์ เมืองงาว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ (ว่ายน้ำ)

นายธนพนธ์ ชูนาม
ครูพิเศษ (ภาษาไทย)

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นายธนัช ไผ่อุรุพนา
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

Mr.Brian Muyani hulguin
Teacher

Ms.Rhea Pineda Afroilan
Teacher