ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวนารีณัฐ วงศ์ศาลา
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวไอลัดดา ทองจูด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรวีวรรณ ฆรวัณณ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพัตรา สิงห์เชื้อ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวธัญชนก แก้วฟู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายเทอดศักดิ์ ไชยสมปาน
ครูพิเศษ (ว่ายน้ำ)

นายสัญชัย เพ่งผล
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)