ฝ่ายศาสนกิจ

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
หัวหน้างานศาสนกิจ

นางวันทนา วรรณารักษ์
กรรมการ

นางอำพร คำอ้ายปวน
กรรมการ

นางสาวธนาทิพย์ เมืองงาว
กรรมการ / เลขา

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
กรรมการ