ฝ่ายศาสนกิจ

นางวันทนา วรรณารักษ์
หัวหน้างานศาสนกิจ

นางอำพร คำอ้ายปวน
กรรมการ

นางสาวปวีณา กันทะวะ
กรรมการ

นางสาวทิพย์ลดา เครือวงค์เป็ง
กรรมการและเลนุการ