กรรมการบริหารภายใน

นายมนตรี ขัดสีใส
ผู้จัดการ -ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางอัมพรรัตน์ วงศ์สรรเสริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน