คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองเกรียง ฐิติจำเริญพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์ปราโมทย์ วรพิทย์เบญจา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองอรุณี นามวงค์การ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ ดีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้ปกครองรัตนาภรณ์ อยู่เป็นสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ศาสนาจารย์มนตรี ขัดสีใส
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ