ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวลักษณ์ ธีรบรรจง
ครูพิเศษ

นางพิศมัย เอื้ยงทอง
นายทะเบียน

นางสาวสุรียาภรณ์ เขียวคำ
ครูพิเศษ

นางธัญภา เทพมหานิล
ครูพิเศษ