ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวดารุณี แสนใจกล้า
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการสอน และหัวหน้าการเงิน

นางณัฐพัชร์ สุวรรณมงคล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวมาลินา ปัญญาชัย
เจ้าหน้าที่การเงิน (รับ)

นางสาวจุฑาพร ฟูใจ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวลักษณ์ ธีรบรรจง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพิศมัย เอื้ยงทอง
เจ้าหน้าที่ทะเบียน

นางสาวสุรียาภรณ์ เขียวคำ
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางญาณ์พัทธิ์สุดา สท้านไตรภพ
เจ้าหน้าที่ร้านค้าโรงเรียน