ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิศนี จันทร์หนองฮี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุทธินันท์ กันทะวะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายมงคล แจ้งมงคล
ครูพิเศษ (สุขศึกษา พลศึกษา)

นางสาวรัชนีกร ใจซื่อ
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)