ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพิชญา สุขใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสุทธินันท์ กันทะวะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวรสสุคนธ์ แมะบ้าน
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นายมงคล แจ้งมงคล
ครูพิเศษ (สุขศึกษา พลศึกษา)

นางสาววันทนา วรรณารักษ์
ครูพิเศษ (เทคโนโลยี)

Mr.Sujan Prajapati
Teacher

Mr.Brian Muyani hulguin
Teacher