ครูระดับปฐมวัย

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
หัวหน้าระดับปฐมวัย/ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวชมชนก ธัญชโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล

นางสาววิยะดา เล้วอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาวปวีณา กันทะวะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวอำพร คำอ้ายปวน
ครูพี่เลี้ยง