ครูระดับปฐมวัย

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางสาวชมชนก ธัญชโนทัย
ครูประจำชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล

Ms.Myintzu Thin
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

นางสาววิยะดา เล้วอน
ครูประจำชั้นอนุบาล 1

Ms.Maria Victoria Luzon Llamas
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางสาวอำพร คำอ้ายปวน
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

Mr.Juven Job M.Gestosani
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางสาวจินตภาส์ อินทชาญ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

Ms.Li XinYi
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)