ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวนิศาชล เลิศบุณยสิทธิ์
หัวหน้าสายชั้น และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสิรินยา บุญมา
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายณัฎฐพล หิรัญราเมศวร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายไตรภัทร ศรีม่วง
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นายเจษฎา ทิพย์ปลูก
ครูพิเศษ (คอมพิเวเตอร์)

นางประภัสสร ธรรมอักษร
ครูพิเศษ (สังคมศึกษา)

นางญาณ์พัทธิ์สุดา สท้านไตรภพ
ครูพิเศษ (การงานอาชีพ)