ครูระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3, 6

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

นางสาวศิริพรรณ ประสาร
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวจิณณพัต เลิศอนันต์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสินีนาถ สิทธินนท์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายปิยวัตร วรรณจักร์
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกรรณิการ์ คำอ้าย
ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวน้ำเพชร พรหมพนัส
ครูพิเศษ (เทคโนโลยี)

นายเสรี วงศ์สรรเสริญ
ครูพิเศษ (ศิลปะ)

นางสาวพิเชฐกาญจน ปันสาละนันท์
ครูพิเศษ (ดนตรี-นาฏศิลป์)